Wij zijn groene bouwers

Wij zijn er ons van bewust dat onze activiteiten een effect hebben op de kwaliteit van wonen, werken en mobiliteit en milieu, en een blijvende footprint achterlaten. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee bij de ontwikkeling en realisatie van projecten.

Gebr. Min BV wil een groen bedrijf zijn! Dit doen wij door het betrekken van belanghebbenden in het proces, het rekening houden met de omgeving en het voorkomen of beperken van hinder en overlast. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat onze inspanningen altijd een hoger doel dienen. De opgave om generaties die na ons komen niet met een belastende erfenis van ons denken en doen op te zadelen, schept grote verplichtingen. Voor een onderneming die ruim 140 jaar actief is in de infrastructuur staat deze uitdaging nog steeds vooraan. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geïntegreerd in de strategie van Aannemersbedrijf Gebr. Min BV. Belangrijker is dat het een manier van bedrijfsvoering is, die diep verankerd is in de manier van werken binnen de hele organisatie.

CO-2 prestatieladder
Onze doelstellingen zijn geënt  op de gebieden People, Planet en Profit. Het MVO plan en de daarbij behorende doelstellingen stimuleren ons om creatief te handelen in het voordeel van mens, maatschappij en milieu. Dit doen wij door kritisch te kijken naar onze inkoopprocessen, maar ook naar ons dagelijks doen en handelen.

Voor de eigen bedrijfsvoering voert aannemersbedrijf Gebr. Min BV een actief CO-2 reductiebeleid. Dit is omschreven in een handleiding met bijbehorende documentatie, opgesteld op basis van het SKAO handboek CO-2 prestatieladder. De eisen voor niveau 3 van de CO-2 prestatieladder vormen de leidraad. Het systeem wordt jaarlijks intern en extern getoetst door middel van audits. De externe audits worden uitgevoerd door TűV.

Het CO-2 reductiesysteem wordt vanuit vier invalshoeken benaderd: inzicht, reductie, communicatie en participatie. Door op de linkjes te klikken  is het mogelijk de  documenten in te zien.

A. INZICHT
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV heeft haar eigen energieverbruik in omgerekend naar CO2-emissies.

B. REDUCTIE
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV heeft een reductiebeleid opgesteld, doelstellingen geformuleerd en maatregelen vastgesteld waarmee de doelstellingen kunnen worden gehaald.

C. COMMUNICATIE
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV communiceert over zijn energie reductiebeleid, doelstellingen en maatregelen.

D. PARTICIPATIE
Aannemersbedrijf Gebr. Min BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten.

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
Wilt u reageren op onze CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Inspanningen op projectniveau
Op projectniveau stuurt Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. op het gebied van duurzaamheid op drie aspecten:

 • Hergebruik van bestaande materialen
 • Duurzaam inkopen
 • Logistiek en materieel

Hergebruik bestaande materialen
Bij vrijwel alle infrastructurele projecten worden constructies aangepast en/of komen materialen vrij. Wij zijn een “meer met MINder aanbieder”. Dit betekent dat wij allereerst beoordelen of een bestaande constructie kan worden verbeterd, versterkt of aangepast, waarmee de functionaliteit het gewenste resultaat behoudt of verkrijgt. Met minder middelen kan soms veel meer worden bereikt. 
Als aanpassingen niet kunnen leiden tot technische of functionele eisen, dan zal een (deel van de) aanwezige constructie en/of aanwezige materialen worden vervangen. Wij zoeken naar oplossingen waarbij minimale hoeveelheden materialen hoeven worden verwijderd. 
Voor de materialen die toch vrijkomen zoeken wij een zo hoogwaardig mogelijke toepassing in het project. Het onnodig afvoeren van materialen en aanvoeren van nieuwe materialen wordt hierdoor beperkt.
Indien vrijkomende materialen niet toepasbaar zijn in het project zoeken wij naar een zo geschikt mogelijke hergebruikmogelijkheid. Afvalstromen worden zo goed mogelijk gescheiden verwijderd en afgevoerd. Er wordt een afweging gemaakt tussen een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van de vrijgekomen materialen en verantwoorde rijafstanden naar de hergebruik locaties (ladder van Lansink).

Duurzaam inkopen
Tijdens het inkoopproces worden onze leveranciers en onderaannemers beoordeeld op hun bijdrage aan CO-2 reductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vrijwel alle leveranciers en onderaannemers die wij inschakelen of waarvan wij producten betrekken zijn gecertificeerd op de CO-2 prestatieladder of zijn bezig met de certificering. 
Profit, People en Planet  bepalen afwegingen tijdens het inkoopproces. Wij passen zoveel mogelijk gerecyclede materialen toe zoals bijvoorbeeld gerecyclede PVC, funderingsmaterialen en hergebruik asfalt. 
Voor de inkoop van verhardingsmaterialen kiezen wij bij voorkeur voor leveranciers die volgens het principe “Cycle for Concrete” werken: C4C. Bij de betonproducten die wij dan leveren vervangt het betonpuin 75% van het grind. Dit biedt een duurzame oplossing omdat daardoor het gebruik van primaire grondstoffen terug wordt gedrongen.
Wij streven naar het toepassen van fair trade producten en gebruiken bijvoorbeeld uitsluitend hout met het FSC keurmerk. Wij kijken naar de totale levensduur van de producten, waarbij vaak met een iets hogere kwaliteit een veel langere levensduur wordt behaald, hetgeen uiteindelijk veel duurzamer is.

Logistiek en materieel
Op onze projecten worden allerlei maatregelen genomen om het milieu en de omgeving zo min mogelijk te belasten. Door een uitgekiende logistiek wordt het aantal transportbewegingen gereduceerd. Dit wordt bereikt door:

 • Het kiezen van de juiste locaties voor de opslagdepots;
 • Het zo mogelijk direct verwerken van materialen (geen tussentransporten);
 • Het direct afvoeren van niet toepasbare- vrijkomende materialen (geen tussentransporten);
 • Het werken met retourvrachten;
 • Het selecteren van producenten uit de regio bijvoorbeeld voor asfalt of verwerkingsbedrijven voor vrijkomende materialen;
 • Het tijdig afroepen van materialen zodat leveranciers combinatieritten kunnen maken;
 • Het carpoolen van eigen medewerkers;
 • Het inzetten van medewerkers die een korte woon-werkafstand hebben.
 • Het maken van een veilig verkeersplan met duidelijke omleidingen, waarbij het doorgaand verkeer niet onnodig ver hoeft om te rijden en het bestemmingsverkeer eenvoudig zijn doel kan bereiken. Hiermee wordt het aantal extra kilometers voor weggebruikers gereduceerd.

Tijdens de pauzes en werkonderbrekingen worden machines (met uitzondering van de bronbemalingspompen) stilgezet. Dit bespaart CO-2 uitstoot, maar voorkomt ook onnodige geluidhinder.